Tehdään yhdessä toiminnastasi tuottavampaa
Tutustu ohjelmiimme

SafeCare vuokrasopimuksen yleiset sopimusehdot

Voimassa 01.01.2009 alkaen

1. Sopimusehtojen soveltaminen
Näitä sopimusehtoja sovelletaan SafeCare vuokrasopimuksen tilaajan
( jäljempänä Asiakas) ja Kassone Oy:n (jäljempänä Toimittaja)
väliseen SafeCare vuokrasopimukseen (jäljempänä Sopimus).
Sopimuksen allekirjoittaessaan Asiakas sitoutuu noudattamaan näitä
sopimusehtoja.

2. Sopimuksen kohde
Nämä sopimusehdot koskevat Sopimuksen piiriin kuuluvia
Toimittajan Asiakkaalle toimittamia laitteita, ohjelmistoa ja
oheislaitteita (jäljempänä Kassajärjestelmä). Asiakkaalle syntyy
Sopimuksen voimassaolon ajaksi oikeus pitää Kassajärjestelmää
hallussaan ja käyttää sitä omassa liiketoiminnassaan edellytyksin,
että Asiakas kulloinkin noudattaa Sopimuksen ehtoja ja maksaa
Sopimuksen mukaiset maksut.

3. Kassajärjestelmän käyttöönotto
Toimittaja tarjoaa yhden päivän mittaisen asennus- ja
koulutuspaketin Asiakkaan tiloissa Sopimuksen avausmaksua
vastaan.

4. Maksut ja kulut
Asiakas sitoutuu maksamaan Kassajärjestelmän käytöstä kulloinkin
voimassa olevan Toimittajan hinnaston mukaiset avaus-, vuokraus- ja
muut maksut. Toimittajalla on oikeus muuttaa hintoja ja
laskutusperusteita ilmoittamalla siitä Asiakkaalle Sopimukseen
merkityllä osoitteella vähintään kuukautta ennen muutoksen
voimaantuloa. Mikäli Asiakas ilmoittaa kirjallisesti ennen muutoksen
voimaantuloa, ettei hyväksy muutosta, päättyy Sopimuksen
voimassaolo muutoksen voimaan astumishetkellä.
Asiakas sitoutuu vastaamaan Sopimuksen nojalla saamansa
Kassajärjestelmän toimitus-, kuljetus- ja muista kustannuksista siltä
osin kuin ne eivät sisälly Sopimuksessa mainittuun avausmaksuun.

5. Tukipalvelu
Sopimukseen sisältyy ilman eri veloitusta puhelin- sekä
etähallintatuki. Tukinumerot annetaan Asiakkaalle Kassajärjestelmän
käyttöönoton yhteydessä.

6. Kassajärjestelmän laitteiston vikaantuminen
Mahdollisissa laiterikkotapauksissa Asiakas sitoutuu toimittamaan
kustannuksellaan viallisen laitteen viipymättä Toimittajalle, jonka
jälkeen Toimittaja toimittaa kustannuksellaan Asiakkaalle korvaavan
laitteen. Toimittajalla on oikeus korvata rikkoutunut laite toisella
vastaavalla laitteella.

7. Vastuunrajoitukset
Toimittaja ei vastaa Asiakkaalle aiheutuvista välillisistä vahingoista,
kuten tulojen menetyksestä tai liiketoiminnan häiriintymisestä tai
muista sen kaltaisista kustannuksista tai tappioista.
Toimittajan vahingonkorvausvastuu välittömien vahinkojen osalta
rajoittuu määrään, joka vastaa Asiakkaan Sopimuksen mukaan
maksamia vahingon syntymistä edeltävän yhden vuoden
vuokramaksuja.

8. Ylivoimainen este
Kumpikaan Sopimuksen osapuolista ei vastaa viivästyksistä tai
vahingoista, jotka johtuvat hänen vaikutusmahdollisuuksiensa
ulkopuolella olevasta esteestä, jota hänen ei kohtuudella voida
edellyttää ottaneen huomioon Sopimuksen tekohetkellä ja jonka
seurauksia hän ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai
voittaa. Ylivoimaisiksi esteiksi katsotaan mm. tulipalo, sota, kapina,
pakko-otto, mellakka, lakko, takavarikko, sulku, boikotti, muu
työtaistelu, myös silloin kun Sopimuksen osapuoli on itse sen
kohteena tai siihen osallisena ja yleisen tietoliikenteen tai
maksuliikenteen keskeytys. Osapuolet sitoutuvat viipymättä
ilmoittamaan ylivoimaisesta esteestä kirjallisesti toiselle osapuolelle,
samoin kuin esteen lakkaamisesta.

9. Sopimuksen muuttaminen
Toimittajalla on oikeus muuttaa näitä sopimusehtoja ilmoittamalla
muutoksesta Asiakkaalle Sopimukseen merkityllä osoitteella
vähintään kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa. Mikäli Asiakas
ilmoittaa kirjallisesti ennen muutoksen voimaantuloa, ettei hyväksy
muutosta, päättyy Sopimuksen voimassaolo muutoksen voimaan
astumishetkellä. Jos asiakas ei ole tehnyt edellä mainittua ilmoitusta
ennen muutoksen voimaantuloa, sen katsotaan hyväksyneen muutetut
ehdot ja Sopimus sitoo Asiakasta sen muutetussa muodossa.

10. Sopimuksen siirtäminen
Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää Sopimuksen mukaisia oikeuksiaan
ja velvoitteitaan kolmannelle osapuolelle. Toimittajalla on oikeus
siirtää Sopimuksen mukaiset oikeutensa ja velvoitteensa osin tai
kokonaisuudessaan kolmannelle osapuolelle ilmoittamalla siirrosta
Asiakkaalle erikseen.

11. Voimassaolo ja irtisanominen
Sopimus on voimassa Sopimuksen allekirjoittamisesta 2 vuoden
pituisen sopimuskauden ellei Sopimuksessa ole toisin sanottu.
Sopimus jatkuu ensimmäisen sopimuskauden päätyttyä puoli vuotta
kerrallaan, ellei jompikumpi osapuoli ole irtisanonut sitä kirjallisesti
viimeistään 1 kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä.

12. Sopimuksen purkaminen
Toimittajalla on oikeus irtisanomisaikaa noudattamatta välittömästi
purkaa Sopimus tai estää Kassajärjestelmän käyttö, jos:
– Asiakas ei ole maksanut erääntynyttä laskuaan 30 päivän
kuluessa laskun eräpäivästä
– Asiakas rikkoo näitä sopimusehtoja tai Sopimuksen ehtoja
– Asiakas on haettu konkurssiin tai yrityssaneeraukseen tai
se on asetettu selvitystilaan tai Toimittajalla on muutoin
perusteltu aihe olettaa, ettei Asiakas kykene enää
vastaamaan sopimusvelvoitteistaan.

13. Sopimuksen päättymisen vaikutukset
Asiakas sitoutuu omalla kustannuksellaan palauttamaan
Kassajärjestelmän Toimittajalle välittömästi Sopimuksen
voimassaolon päätyttyä. Lisäksi Asiakas sitoutuu hävittämään kaikki
Sopimuksen nojalla käyttöönsä saamat Kassajärjestelmään liittyvät
ohjelmat sekä niiden mahdolliset varmuuskopiot. Toimittajalla on
oikeus antaa kulloinkin erillisohjeita hävittämisestä. Jos Asiakas ei
palauta Sopimuksessa olevia Kassajärjestelmän laitteita tai hävitä
ohjelmia, Toimittajalla on oikeus hakea laitteet ja hävittää ohjelmat
Asiakkaan kustannuksella. Asiakkaan suorittamia maksuja ei
palauteta Sopimuksen päättyessä.

14. Asiakastietojen luovuttaminen
Toimittajalla on oikeus käyttää Asiakasta koskevia
asiakasrekisterinsä tietoja markkinoinnissaan.

15. Luottamuksellisuus
Kumpikin osapuoli sitoutuu käsittelemään luottamuksellisena toisen
osapuolen antamat luottamukselliseksi ymmärrettävät tiedot,
neuvottelut ja asiakirjat. Toimittajalla on kuitenkin oikeus luovuttaa
Asiakasta koskevia luottamuksellisia tietoja kolmansille osapuolille,
jos tämä on välttämätöntä Kassajärjestelmän ylläpitämiseksi ja
varmuuden turvaamiseksi.

16. Ehtojen pätemisjärjestys
Mikäli Sopimuksen ehdot ja nämä yleiset sopimusehdot ovat
ristiriidassa, sovelletaan ensisijaisesti Sopimuksen ehtoja.

17. Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu
Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Sopimuksesta aiheutuvat
riitaisuudet pyritään ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin.
Jos neuvotteluissa ei päästä yksimielisyytteen, riidat ratkaistaan
Tampereen käräjäoikeudessa.

 

Copyright © 2024 Kassone Oy